Ansvarsstyring
Læreplanforskning
Læringsutbytte Pisa
Skoleteoretisk ramme
Aktuelle forskningskrav

FAG og DIDAKTIKK prøveforelesning

Pedagogisk forskning har vært rettet mot samfunns mandatet. Forskning (longitude) er ønsket for fag.
Fag - indre fagets egenart og struktur (fagdidaktikk) / ytre fag anvendt på sam faglige områder (didaktikk)
I møte melom fag og didaktikk definerer Ongstad fag som skolefag. Allmenndidaktikken er overordnet og abstrakt.
Fag er fag og danningen skilles ut.

Lærer velger innhold i fag ut fra en antagelse av hva som kan få betydning for elevene. Eleven skal utvikle autonomi, bli et selvstendig individ med egne holdning. Danning her og nå er individets stilling til innholdet. Skolens intensjon om danning som en prosess. Danning defineres som hvordan eleven tar stilling til innholdet i faget.

Imsen 70tallet: FagDid AllmennDid. innholdet fikk en dominerende rolle, skolen ble normativ, tydeliggjorte rammefaktorer. Didaktiske relasjonsmodellen. Friktok lærere for ansvar og åpnet for empirisk forskning. AD har orientert seg ut av klasserommet mens fagdid har blikk i klasserommet. FD synliggjør arbeidet i klassene. AD er uten danning hos Imsen
Gundem: ser FD og AD som samme sak (Herbart) Didaktikk og metode som styrer læringsprosesser. Undervisning og oppdragelse. Danning ( tysk tradisjon). Dette innholdet er lite forskbart og abstrakt og knyttet til enkeltelevene. Større vekt på faglig kompetanse

Allmenn didaktikk var ikke forberedt på PISA sjokket-læring, læringsmål og vurdering. Lite empiri på dette området fra før. Fagdid er mer erfaringsbasert Allmenndidaktikken er teoribasert. AD er viktig for samfunnet , skolens funksjon og fremtid. Danning og oppdragelse står i fare for å bli usynlig. Skolen blir synlig gjennom forskning. AD må ta denne oppgaven. Det politiske system gjør skolen synlig ved å fokusere på output. Men det er et problem fordi det knyttes til måling og resultater.

Fag og didaktikk

Epilogue: No chile left behing Hofman, Klette, DIdactics meet classroom studies The Nordic countries from an International perspective Lie mm.
Problemstilling
 • Hva gjøres til innhold i skoleforskning?
 • Hvordan etableres forholdet mellom fag og didaktikk?
 • Hvordan fremstår skolen?
 • Hvordan kan forskning synliggjøre skolen:

ANSVARSSTYRING PISA matcher samfunnsutviklingen og blir derfor aktuelle (Hofman) standarder som kan testes. En undervisning som måles med standarder gjør undervisningen vanskelig. Dette øker sosiale forskjeller. Lærerens profesjonalitet trekkes i tvil og eleven som ikke presterer blir et problem. Undervisningen er ikke synlig men kunnskapen er her målbar! Skolen blir da enten ansvarlig eller ansvarsløs. Læreren ser elevenes prestasjoner som målet for en god jobb.
LÆREPLANFORSKNING utdanningens innhold og organisering. Læreplanen er skolens samfunnsmandat, allmenndanning, stabiliserende ramme for virksomheten, utdanningens begrunnelse og mål. Global påvirkning. Skolen er et foreskningsfelt for danning. Kompetansemål beskriver ferdigheter og standarder på ulike nivå. Didaktikk er vurdering av elevens ferdigheter. Utviklingen utfordrer læreplanfeltet og krever studier.
KLASSEROMSFORSKNING Klette. Hun kritiserer did forsknng for mangel på empirisk forskning og aksjonsforskning. Did forskning har ikke referanse til innholdet. Fagdid er for mye opptatt av metoder. Hva hvordan og hvem( ikke hvorfor som er dannelse). Hun anbefaler å gå i retning av læring. En kritikk mot forskningefeltet. Fokus på læring og undervisning og ikke innhold. Forholdet lærer- innhold -elev blir vagt. Innholdet må vektlegges.
LÆRINGSUTBYTTE hvordan vi scorer i forhold til OECD land. Mønster i testresultatene. Engelskspråklige land favoriseres. De vektlegger prosessaspektet. Land endrer sine planer deretter. Skandinaviske land har likhet i geografi og språk. Kompetansen speiler dette. Lærer og undervisningen mangler i PISA. Læreren byttes ut mot tester. Hva om PISAs mål har en bedre intensjon?
SKOLETEORETISK RAMME skolens danning og utdanning. Fag-did sier ikke noe om lærerens undervisning. Formidling-erfaring-relasjon skolen tolker ytre press og forstår sin oppgave ut fra sin egen selvforståelse. Testresultat er en av flere tilbakemeldinger. Hvem er skolen, hva forventer skolen og hvilken progresjon. Innhold og did knyttes til enkeltskolen og man kan forske på skolens mulighet for danning.

Allmenndidaktikk er danning

 • ansvar
 • læreplaner
 • skoleteoretisk ramme ( konsekvenser,betingelser, org.)

Fagdidaktikk er læring

 • klasserom,
 • læringsutbytte,
 • læring som resultat (interaksjon og resultater)
Skolen er ukar i forholdet mellom undervisning og læring. Allmenndidaktikk bør ta i bruk empirisk forskning. Danning og individet, hva er viktig for samfunnet, utvikling og forståelse av skolen, felles utfordring. Hvordan skolen er synlig gjennom forskning og resultat har betydning for hvordan skolen utvikler seg og ser på seg selv.

Fag
 • Innhold skal læres FD
 • Innhold skal danne, få betydning AD
 • Fag/eleven FD
 • Undervisning/eleven AD
 • Empirisk forskning
 • Resultat er uvisst.