UDIR


 • UDIR ansvarlig for satsingen: samlinger, deltak i oppstartsssamlinger regionale mm.på forespørsel
 • Resurspersonene blir skolert av UDIR og satt i nettverk
 • http://udir.vurderingforrlæring nettsted
 • Skoleeier: ansvar for å gjennomføre satsingen og stille midler til rådighet. Sørge for erfaringsdeling i eget område-spred
 • Rapportere om utvikloing samt bruk av midler.
 • Nettverk: i bruk for lærere og skoleledere og ressurspersoner
 • Materiell: http://skolenettet.no/ vurdering og læreplanarbeid veiledning for læreplaner i fag brosjyrer vurdering i fag: vurdering for barnetrinnet og vgs
 • Rundskriv med utdypende kommentarer i forhold til forskriften kommer snart ( KD)

Førde
Bakgrunn for prosjektet Vurdering for læring:
 • Internasjonale forskning, dokumenterte utfordringer i skolene ( kvalitetskontroll) - erfaringer fra bedre Vurderingspraksis
 • Ny forskrift til opplæringsloven, nye læreplaner med kompetanssemål
 • Justere egen undervisning når arbeidet ikke gir resultater
 • Praksisendring tar tid og er krevende
 • Skoleeier og skoleledere må involvere seg.
Målsetting og organisering:
 • Elevenes læring er hovedmålet
 • fire prinsipp ligger til grunn VFL Hva de skal lære, feed back, egenvurdering, hvordan de skal nå målet
 • Pulje I Høst 2010-6 fylker på kommunenivå. September 2010-januar 2012 Arbeidet foregår i 14-16 måneder.
 • Høst 2011 - 6 fylker på fylkesnivå
Begrepsdefinisjon: VFL
Formålet med VFL underveisvurdering er tilrettelegging for læring
Læreren får gjennom VFL informasjon om eleven til å justere sin undervisnng
Systematisk av vfl bruk er utfordrende - Når elevene ikke har lært noe, gjør de mer av det samme, de har ikke metoder til å justere undervisningen.
Prinsipper VFL ( forskriftsfestet):
 • Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forvents av dem
 • Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
 • Elevene skal få råd om hvordan de skal forbedre seg. ( closing the gap)
 • Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling
Metoder
Elevenes læring, praksis i klasserommet, kompetanseheving, systematisk vurderingskultur, undervisning- og vurderingskultur, læreplanforståelse, struktur for videre utvikling av praksis, trygge rammer

Suksessfaktorer
Tett oppfølging av skoleeier - utprøving i praksis
F-Foth og suksessfaktorer ( en samling av faktorer som virker godt i forskjellige prosjekt i skolen)