Danning

Visuell remix

Visuell danning

Didaktikk og teknologi
7.-8.februar 2011

En iconic turn - visuell vending er over oss. Ex Youtube bildesuksess. 3. mest populære nettsiden etter Facebook og Google 1 milliard nedlastinger r. dag. Ungdommens uttrykksmåter. Forelesninger medieres: video, skype, podcast, streaming etc. Blir mediekonvensjoner styrende for undervisninga; tar bedrifter over, eller blir vi selvstendige og kreative selv. Vi ser oss selv som nye pedagoger. Ferdigheter-kompetanse- dannelse: reflektere over og tenke over konsekvensene av teknologien. Hva skal utdanning være og grunnleggende verdier: politikk.

Jens E Kjeldsen UiB. Tale med bilder, tegne med ord Om visuell retorikk i hverdagen politikk og ut/danning.

Bruker få ord med farger på svart bunn. Noen bilder, slår av bildet av og til.


Retorikk handler om: å tale foran et publikum. Aristoteles, Cicero, Quintilian ( taleren er en god mann) Retorikk var grunnlaget for dannelse. Forandret ved Hitler ( manipulasjon)/ MLKing (et menneskelig grunnvilkår. Retorikk hjelper oss til å bli gode borgere, påvirke hverandre, argumentere for sine synspunkter. TECHNÉ ( etterligne naturen, teknologien). Menneskesynet står i sentrum, ikke teknologien; fornuft , følelser og vilje. Mennesket bruker hodet og hjertet. Rasjonalitet og tilhørighet. Språk skal være gjennomtenkt, ikke spontant. Bevisstgjørende tilgang til språk/ kommunikasjon er en naturlig egenskap som ikke krever tenkning ( politikk i dag). DEtte fører til hjelpeløse fremstillinger. Retorikk som er gjennomtenkt fremmer danning, noe vi gjør med ord og bilder: vår handling. Alt er retorikk: video, logoer, debatter, forelesninger, alt er retorikk. Retorikken har alltid vært visuell. Synet er den skapende sans. Kjennsgjerninger må fremstilles på sinnets øye. Skulpturens verdi ligger i bildet. Visuell retorikk, Rolan Barth. Descriptio ( taleren nevner at noe har skjedd og bildet vises ved selvsyn, det indre øyet.) Visuelle beskrivelser gjennom kroppens språk. Konkrete visninger av det som omtales kan føre til oppvekking av følelser som kreves for å huske.
Corgias ca. 485-380 f. kr. første eksempel på det visuelles makt. Overtalende retorikk. Det visuele er en pil i menneskets hjerte. Frykten for det visuelle er det samme som frykten for retorikken. Nixon-Kennedy debatten 1960. DEtvisuelle har mer makt enn det verbale. Rodney King 1992, Bilder kan påvirke men de kan ikke styre fork i dannelsen. Det visuelle er knyttet til selvsyn. Bildet har makt, men ikke så mye som vi tror.

Bildet har evidens: denotasjon.konnotasjon.kompositorisk analyse- Belegg ( komposisjon), påstand ( en oppfatning), hjemmel ( enkelthandling representerer det generelle). Mobiliserer allerede eksisterende følelser. Men visuell retorikk vil ikke kunne fungere dersom mennesket har en annen ideologi enn den som forfektes.

Gi barn visuell bevissthet om visuell retorikk. Analysere andres og skape egen retorikk. VOX Publica.
Retorikk: tekst vs bilder. Hvordan forstå når ulike former slåss i samme tekst. Mennesker hører fragmenter, ikke helheten i budskapet. Hjerne og hodet. Teknikk og teknologi er godt, men det må alltid. Sammensatte tekster.

Powerpoint Presentasjoner fra 2000 ( Cambridge univ. press): Hubert Knoblauch Berlin

The ppt makes you dumb. Edward E Tufte. Bullets : too generic Omit relationships, omits assumptions, omits subjects, verbs.
How is ppt used in action? PPT is exploiting the concept of meetings in industries.
Genres and Communicative genres: PPT as a document, media format Yates/Orlikowski/ as an event, communicative genre. Luckmann/Knobauch/Guenther.
Actions: You know what to expect-words, signs, expressions.
Coodinate conduct
Synchronize motives
Relieve actors's decisions/ solve problems
Three analytica levels: Internsal, intereactive, external.
Multimdality: speech-slide paralelism. I speak, you read: it is realised it is the same. The speech, spoken language and PPT go together and combines.
Interaction: Performance and pointing, The P POINT and You are npointing at the fact. Spatial action med pekeren. Samtale ><><><, runddans 0000000 etc. interaksjon. SLIDE, BODY, WORDS Triangle situation where the body is a pivot. The teacher might be between or at the back where students don't see him.
Use: Meeting culture supporter. Levasseur & sawyer 2008. No evidence that PPT improves learning. 2008: 117,119. PPT is a genre. It is a form of knowledge easily guiding knowledge.PPT permeates the konwledge society. Audience interaction: it may work, move the audience. The audience follows the body of the lecturer, more that the slides.
We must not neglect what is happening in the audience, in the interaction.
Study area: Do you learn from this? Hjerneforskning viser at bilde og lyd bruker begge hjernehalvdelene. (Tekst og bilde er det samme.)

Heidi Philipsen, Syddansk Universitet, Odense.

Divergent, ikke konvergent tenkning og læringsdesign i kreativitet. Den filmdidaktiske trekant ( Christiansen& Rose)
Konvergent: samler opppysninger med sikte på en løsning. Divergent: flere måter å løse oppgaven på,som skaper kreativitet.
Kreativitet - i en kreativ prosess er lite utforsket.
1) Hva gjør du hvis du får 1 minutt + 1 element , skal presentere noe digitalt.
2) 98% 3-5 åringer mestrer divergent tenkning, Over 18 år 2% mestrer divergent tenkning. Divergent thinking Runco 1991. Divergent tenkning honoreres ikke med gode karakterer.
FLOW Csikzentmihalyi 1996 tre parametre for krestivitet: Et domene som skal endres, eksperten som anerkjenner dette som kreativitet, individuelle kvaliteter.
Scaffolding Wood, Bruner og Ross 1976 - kan føre til at elevene kommer inn i flytsonen. FLOW
Qvortrop 2006,37 hvis det blir for mange muligheter kan man miste motet. Med noen rammer vil de kunne bli mer krestiv fordi de får mer fokus.

Lena Tibell Linkjøping

Hvordan bilder kan gi kompleks informasjon. Molecular learning. Et bilde er et aspekt av det man vil fortelle om. Nanoverden. Vanskelig område for læerer eå beskrive. Tibell&Rundgren.
Abstraksjon - noe som er for lite til å bryte lys, har ingen farge
Dynamisk, komplekst og integrert
Språk: begrepsverden som ikke er kejnt
Visualisering: viktig kommunikasjonsverktøy.
Studenter som ser 3d bilder blir flinke til å se prosesser, men de bruker ikke et faglig begrepsapparat i samme grad.Sylvi Vigmo & Berner og Lindstrøm Univ i Gøteborg lincs.se

Visuelle i en akademisk praksis. Teori og praksis i lærerutdanningen med TEKNOLOGI som fellesnevner. Digital Literacy. Visual literacy. Bleed 2005. Videopaper Builder: se sammen med andre og diskutere. oppgave: Ta elevenes perspektiv. Finn noe på 8 dager og reflekter over det. relstert til kurslitteratur og styringsdokument som er relevant. Videopaper. Design based research. CSCL.
teori: sos.kult, i kontekst. Filming av studentmikro fremlegg med diskusjon. Videoen bidrar til diskusjonen i dokumentet.
Videopaper.http://vpb.concord.org/download/
Tekst:
Idisposisjon
Innledning til filmen som i et dokument
A Film + + studenten legger frem sin refleksjon i ord og tekst ( transkribering for eksempel)
B metodedel
B Teoridel
Konklusjon
Trenges: vokabular for kroppspråk og vakublar for film.Stefan Snævarr Hi Lillehammer

Filosofi rundt digitale medier
There is a dark side of popular culture and visualisation. The victory of visuality can be a threat to our culture. Reading decreased 28% for youngsters. People are busy amusing themselves to death: only showbusiness. ( Is the arabic world in the same position?) t/uken 25-30 timer hos unge i Europa. Global trends start in the US, then nordic and EU and the rest of the world. Reading might be moving in a positive direction. New barbarism??? Doris Lessing, Barbaric specialists only know their own field, and nothing else. It might lead to less rhetorical skills, less literacy. How can a student write a paper without rhetorical experiences? Early expotion to TV might cause problems of concentration later in life. Cultural contribution to capitalism Bell. Modern capitalism needs smart people, not barbarians, combining knowledge from different fields is not there. Reflection is important. High culture: people shy away from it and it is an easy prey for the entertainment industries. Specilists without epirituality is a disaster. We destroy democracy in the process. Barbarians do not pocess general knowledge.