ITP modellen aksjonsforskning

Hargraves
Individuelt arbeid - tar notater
Team - notatene legges frem, diskuteres og oppsummeres. Alle skriver 1/2 side hver.
Plenum - teamene legger frem sine ting. pptx

Kompetansemiljøet viser sin analyse, kvalitativt på tekst for alle.
-noen plukkes ut til intervju etter tekstene de leverer digitalt.

Fordel med metoden er wait time- de kommer forberedt til samlingene og de utvikler seg i diskusjonen.

Tiltak
  1. Hva er felles og hva er individuelle oppgaver? Dette bør avklares.
  2. Metodeutvikling - bli flinkere til å variere. Dette er lærere gode på. Dele
  3. Organisering - variere elevgruppene
  4. Klasseledelse
  5. Felles verdigrunnlag
  6. Følge opp den enkelte elev
  7. Flere lærerressurser team med 3 lærere
  8. utvikle systematikk innen vurdering - kartleggingsprøver, elevsamtaler, vurderingskriterier

Hvordan fungerer denne modellen i forhold til utvikling Modellæring/ anslag/emosjoner?
Felles forståelse, snakke sammen utvikle sammen:

Kritiske faktorer for samarbeid mellom lærer og elever:

- felles språk for prossess og
-felles språk for produkt.
- felles arena for arbeidet.
Å ha et felles språk om vurdering innebærer ikke det å ha faglig innsikt? Hvordan henger det sa sammen med resten av verden? virkelighetsorientering?

Motivasjon, Inspirasjon:

Elever snakker om sine egne setninger og argumenterer for hvorfor de er gode.
Egnethet for arbeidet i helsesektoren

VGS
Gode til å snakke vurdering på individnivå, mindre gode på systemvurdering ( PISA og Nasjonale Prøver)
Det må være en sammenheng for å få til skoleutvikling. Skolene må se at de får utbytte av det. Pøvene kan ikke oppfattes som kontroll.

Systemvurderingen oppleves som kontroll av lærere.

Organisasjonslære
Dewey
Animalsk læring - basic needs, sosial læring - en sosial prosess. Lærende organisasjoner- enkeltindividers kunnskap blir til noe større i sammenheng. Læringsprosesser handler om å dele kunnskap. Avprivatisering av pedagogisk læring. Skape læringsbetingelser for den enkelte. Helsetilstand i organisasjonene: kollektiv praksis fremmer læring.

11 forhold som fremmer skoleelevers læring Clearinghouse 2010 metaundersøkelse ( samling av andre undersøkelser). A systematic review out of the Nordic Indicator Work Group. DNI 1990-2008 forskning.
1 Skoleledelse Skolelederens erfaring, antall timer brukt i lederjobben, (Cambridge report: la ledere få tid til fordypning), lederens tilgjengelighet, utvikling av lærerstaben, ansvar for tilsettelse, foreldresamarbeid,
2 Pedagogisk ledelse lederes ferdighet i fag og undervisningsmetode. Kunne delta i en faglig diskusjon, veilede lærere om fag og metode, en involverende lederstil, ressursunderstøttende lederstil (fremskaffe lærematereiell og rådgi om innhold).
3 Elevens mulighet til å lære - forberedte lærere, som holder planen og bruker tiden på undervisning. Hvor lang tid elevene bruker på fagstoffet hjemme/skolen.
4 elevens arbeidsdag: del av større gruppe i en organisert og overskuelig skole, sosialt samvær, trygghet i undervisningen.Utrygghet gir dårlig innlæring.
5 et godt læringsklima- læringstrykk, kulturen er opptatt av at barn skal lære. ros. Unntaksledelse hvor rektor kommer ved problemer, ikke ved godt arbeid, følger opp fravær
6 gode relasjoner mellom alle parter i skolen - min skole er et godt begrep. respekt og understøttende adferd, tar råd fra andre, privatisering er å holde nederlag for deg selv, positive elevrelasjoner
7 Sosiale normer og verdier påvirker læring - nye tilnærminger giv en ny giv.Åpne klasserom tilpasset enkelteleven.
8 Lærerens undervisning og bruk av metoder læreren er den viktigste faktor for elevens læring: relasjonskompetanse, (læring er en relasjonell ferdighet), regelledelseskompetanse, didaktisk kompetanse.
9 Læreren som aktør i skolens organisasjon - kompetanse og stabilitet. utdannede lærere går lettere inn i team og elevene lærer bedre. Utdanning helt til de går av er viktig. Kjønnsfordelig mellom lærerne.
10 Elevsammensetning på skolen - andel av foreldre med høyere inntekt gir mer læring.
11 Samarbeid skole heim: