Vurdering og mapper

Knut Steinar Engelsen
Etienne Wenger : forhandling om mening krever 1998 deltakelse og refleksjon: en balanse mellom det skriftlige og det muntlige. TID
Analyse
Kriterieutvikling
Refleksjon
Varige spor

Digitale mapper , refleksjonsbaserte PORTFOLIO
Forankring i Kunnskapsløftet og nasjonale føringer, som igjen er hentet fra forskning og teori.
Forskningsspørsmål: Hvordan styrke lærernes vurderingskompetanse gjennom digitale mapper
Forankring trekant: Styringsdokument, egen praksis, teori og forkningsbasert kunnskap. Lærere er fokusert på egen praksis, forskere på teori og det er et mål å knytte perspektivene sammen i refleksjonen.

De to viktigste faktorene for læring er lærerens kompetanse og feedback, med sosiokulturell læringsteori ZPD
Black&Wiliam angriper instrumentaliseringen. De viktige tingene er den interaktive undervisningsprosessen i klasserommet. Intersubjektive rom mellom lærer og elever.
Tiltak -----læringsutbytte. Det er i black box at læring foregår.
ex: Lekser gis, men følges ikke opp. Fører de til læring? Kvalitetsvurdering
ex: prøver gis for å samle karaktergrunnlag enn for å rettlede elevene.
ex: det mangler tid for å gjennomføre denne type vurdering

Elevskygging i klasserommet
A faglig sterke- faglig orienterte tilbakemeldinger og fremovermeldinger MER FEEDBACK
B faglig svake - disiplinær tilbakemelding og færre fremovertilbakemeldinger MINDRE FEEDBACK
= dokumenteres det her at sosial utjevning er vanskelig pga feedback? Diskusjon, forståelse av egen praksis. Det er store forskjeller på frekvensen lærer-elekontakt.
Tiltak:
Lærerne bruker private mapper med daglige refleksjoner
Mappene tematiseres i fellesskap og du skal skrive en refleksjon, oppsummerende og de skal introduseres og diskuteres i fellesskap.
ex: bli bevisst på å snakke med de snille flinke og faglige tilbakemeldinger til alle elevene.
ex: reflekterer mer over hvorfor.
Utvikling:
A beskrive praksis, forsvarer seg i forhold til PISA, fokuserer på endring, hva kan gjøres annerledes.