Motivasjon

Motivasjon


Kari Smith: Samspillet mellom vurdering og motivasjon. Vurdering, prinsipper og praksis.2009.Gyldendal
Skaalvik&Skaalvik: Skolen som læringsarena. 2005. Universitetsforlaget.


Studentene PIL 2009-2010

 • Motivasjon er vanskelig i praksis, men lettere i teori
 • Ytre motivasjon er viktigst for mange elever på ungd. skolen. Det brukes når læreren ikke kjenner elevene i større grad
 • Det er vanskelig å motivere elever man ikke kjenner. Det er viktig å vite hva de er interessert i og ikke all aktivitet viser om eleven er motivert eller ikke.
 • Elevene får nye sjanser i språkfag og de er motivert for det nye, en ny start, nye metoder motiverer
 • Ha en struktur på timene, en rytme elevene kjenner igjen. Det gir trygghet
 • Bryte rytmen med å undervise andre steder, finne annet stoff, involvere ytre ting
 • Ytre motivasjon kan lede til indre motivasjon. Gloseprøver kan motivere - eks: eleven får belønning hjemme
 • Tilpasset opplæring: elevene motiveres forskjellig.
 • Modellæring - læreren viser elevene i praksis hva som skal gjøres. Mer modellæring på yf enn på studiespesialisering.
 • Scaffolding - elevene bruker maler som viser hvordan de kan gjøre arbeidet
 • Coaching - veileder elevene mår de står fast

Foreleser

 • Kan det uforutsigbare skape redsel, manglende motivasjon?
 • Alternative oppgaver: eks gå ut i skolegården og finn noe du vil beskrive for klassen om 10 minutter
 • Cognitive apprenticeship - kognitiv mesterlære
 • Vygotsky - stillasbygging. Når et utviklingsnivå- Nærmeste utviklingssone - Potensielt utviklingsnivå.
 • Har dere motivert elevene i praksis? Anekdote om Tommy som ikke likte gruppearbeid.
 • Bgreper: indre og ytre motivasjon. Prestasjonsmotivasjon( lykkes/mislykkes)
 • Motivasjon: tre læringssyn, flere motiveringsformer?
 • Motivasjon som arbeidsinnsats, vilje til å arbeide for å nå målet.
 • Vilje: i klasserommet kan læreren ikke gi opp noen elever. Veilede elevene til andre retninger.

Torlaug L Hoel ( notater fra forelesning)


Motivasjon kan defineres som å få noen til å gjøre noe de ikke har lyst til. Elevene tvinges eller lokkes til å arbeide. Elevene gjør da arbeidet av plikt, mer enn av lyst. Lærere bør Ha en kritisk holdning til styringsdokument og læreplanen. Motivasjon kan ikke forstås slik at vi skal få elevene til å gjøre noe av ren og skjær lyst. Noen gjør oppgaver av loyalitet til læreren for eksempel.
Generell og spesifikk motivasjon: Indre, ytre, er generelle motivasjonateorier. Fagdidsaktisk motivasjon er fagrelatert og knyttet til fgets egenart. Foredrag: Det kan forstås som et spørsmål om å opprette en klasseromskultur og gjøre elevene kvalifisert for oppgaven. Alle elever har håp om å lykkes. Å gjøre elevene faglig kvalifisert henger tett sammen med motivasjon. Lærere opplever karaktersjokket.
Mestring. Legg opp undervisningen slik at alle kan mestre. Åpne oppgaver, strukturerte oppgaver hvor svarene ligger tilgjengelige.
Selvoppfatning. selektivt valg av situasjon-situasjoner hvor du tror du kan lykkes - hvem du vil være sammen med/referansegruppe.Eks: skriv navnet på to medelever du vil være i gruppe med.
Feil og syn på feil. A) hull i kunnskapen eller B) utviklingsfeil. TED sir Ken Robinson School kills creativity./ Europarådets definisjon ev nivå B1 er et nå som jennetegnes ved at elevene eksperimenterer med nye strukturer de ikke behersker. GODBITstensilen- modellæring. Show, don't tell - vise det uten å si det. Bygger klasserelasjoner.

Å bygge opp en klasse handler om et samarbeidsforhold mellom lærer og elevene. Elevene kan skrive log som ivaretar en uformell kommunikasjonslinje. Loggen leveres tilbake med en kommentar. Loggen kan være: faglogg eller komunikasjonslogg. Loggen kan være på papir. Facebook, e-post kan være aktuelt. Elevenes kommentarer kan brukes til å tilpasse undervisningen: hva de vil lære, arbeidsmetoder, vurderingsformer etc.