Notater fra konferansen 2010, Rica hotell Trondheim


Lærer-elev: lærerens dialog med elevene Høgskolen i Oslo www.hio.no S3 Kari Fjell


Relasjoner fremmer læring, har betydning for adferd i klasserommet og for klasseledelse. Hamre Pinata, Belsky Reeve, Nordahl, Pomeroy Falch&Nyberg, Hattie
-håndhilse en vanlig strategi Nordahl, 2002; Fjell 2009; connect. Brukes av 67% for å bygge relasjoner. Ritualisert. Fungerer ikke særlig godt i forhold til annen relasjonabygging. Utfordre lærere på dette med relasjonsbygging.

Tre perspektiv
 1. Tilknytningsteori
 2. Motivasjonsteori - self determination theory SDT Reve&Jang 2006 indre motivasjon
 3. Sosio-kulturell teori

Indre kotivasjon; Kompetanse, autonomi, relasjon = GRUNNLEGGENDE BEHOV
Hva skjer i klasserommet i rommet mellom disse relasjonene? Kontrollerende eller autonomistøttende. Kategorier
 • konkret tilbakemelding
 • oppmuntring og hint
 • svare på spørsmål
 • empatisk foprståpelse
 • spørre hva elever ønsker mm
 • tonefall

Forskning: videograph
autonomi : synge bursdagssang eller hilse rutinemessig = kontroll Se: effective questioning.
Resultat
Oppstart = kontroll
Felles instruksjon= autonomi- mer autonomistøttende trengs
Individuell veiledning = autonomi - mer autonomistøttende trengs

Skolejus i lærerutdanningen: Vibeke Holt

Hvilke lover må lærere ha kunnskap om? Opplæringsloven er ikke kjent of forstått av skoleledere og skoleeiere. ( Aftenposten 16/11 09). Hvordan står det til med lærerutdanningen? Ingen vet hva styringsdokument er:
Stortingsmeld. nr. 11 2008-9 s. 13... ( etiske og juridiske probelmstillinger i forbindelse med medier.
 • Konvensjon - internasjonal lov , nasjonale lover følger internasjonale
 • Lov -
 • Forskrift - Læreplanen er Forskrift til Opplæringsloven LK06
 • Paragraf -
 • Styringsdokument
 • rettstolking - er noe annet enn litterære tekster
 • Barnekonvensjonen art 3 Barnets beste
 • Barneloven §32 15 år selv velge utdanning
 • Barneloven§15-13 opplysningsplikt til barnevernet
 • Forvaltningsloven §28 enkeltvedtak
 • Folketrygdloven §13-10 yrkesskadetrygd
 • Skadeerstatningsloven§1.1 Barnas ansvar NOK 5000 kan de måtte betale
 • Opplæringsloven §10-9 politiattest siktet eller dømt for overgrep mot barn ( kke mot voksne)
 • Atraffeloven §§ 121. Taushetsplikt
Hva betyr skal og må/ kan og bør

Tidsbruk utvalget: s. 29. 43, 44
DEtte er et MÅ og hvordan kommer det inn?

Mester i klasseledelse Anne Svee

Idemyldring rundt klasseledelse - avdekker forståelsen før de går ut i praksis
Ny myldring etter praksiserfaringer

Klasseleder: leder av læring
teori: Lave og Wernger, Dreyfus og Dreyfus Fuglestad, Grimen, eraut 2008
 • faglig kompetanse
 • didaktisk kompetanse
 • relasjonell kompetanse
 • regelledelse
 • annet