Hyggelig å se deg her,

Wordle: FFI

NB: Jeg holder på med litt forskning og trenger din hjelp: Kan du svare på disse ti spørsmålene (3 minutter)
Click here to take survey
http://voicethread.com/

Disse sidene vil jeg bruke til å reflektere digitalt over min rolle som lærer og oppdagelsesreisende i didaktikk. Didaktikk betyr undervisningskunst og kan relateres til begrep som menneskesyn, kunnskapssyn, læringssyn og samfunnssyn, så her er det rom for dsikusjon og nytenking. Mine bidrag i så henseende er så langt innen disse områdene:
  • Digital undervisning i fremmedspråk
  • Vurdering i fremmedspråk
  • Muntlig språkferdighet
  • Skriverammer

Noen av Mine publikasjoner

https://ntnu-no.academia.edu/IngerLangseth

:

external image 9788232103027.jpgEndring av praksis i klasserommet (2013) Riksaasen & Langseth

Bokbeskrivelse
Denne artikkelsamlingen er skrevet av lærere, skoleledere og forskere. Forfatterne beskriver hvordan en kan få til endring av praksis og ønsker å inspirere leserne til utviklingsarbeid i klasserom og skole.

Boka viser eksempler på
· hvordan en forsker arbeider som «ekspert» og modell for lærerne
· hvilke positive og negative følelser som kommer til utrykk i et utviklingsarbeid
· hvordan skoleledere har lagt til rette for lærernes kompetanseutvikling
· hvordan skriverammer og IKT brukes i engelskundervisningen

Literacy i språkfagene: kunnskaper, ferdigheter og vurdering (2012)


Inger Langseth
Abstract
This article discusses reading and writing in a foreign language (English, French, Spanish, German etc.) Foreign language learning carries an additional challenge compared to other school subjects. The foreign language is both the subject the students are learning and the language they are learning in. Therefore, the students must reach a certain language level before they can communicate in the foreign language. Likewise, their literacy skills in their mother language can only be transferred to their foreign language when they have reached a certain communicative level in the foreign language. Some students struggle to reach this level, referred to as the threshold level (B1), during the two to five years of tuition. Students also need help from the teacher in order to develop literacy strategies in the foreign language. In order to scaffold the students’ literacy development, the teachers need knowledge about the reading and writing processes. How can teachers develop an instructional design that promotes literacy in their classroom? How can they give feedback that moves the students forward? How can this be done in a digital context? This article tries to answer these questions.
http://journal.uia.no/index.php/NJMLM/article/view/32#.U0CRxMfbauM

Undervisningsvideoer

Her ligger to videoer fra min undervisning ute http://www.skoleipraksis.no/fremmedsprak-og-engelsk/
1) wiki mål og kriterier
2) Bruk av målspråket - den første timen
3) Mindomo Mindomo digital learning2

Det Europeiske Rammeverket:

Jeg var redkasjonskomité medlem i den norske versjonen. http://www.udir.no/Tema/Verktoy/Felles-europeisk-rammeverk-for-sprak/Felles-europeisk-rammeverk

Bedre Skole 4/2010

978-82-7634-897-2_medium.jpgJeg har skrevet en artikkel om sluttvurdering, hvor jeg viser gjennom tolking av forskriften og modellbrev hvordan læreren må forholde seg til den fjuridiske delen av lærerjobben. Artikkelen kan lastes ned fra Bedre Skole.
Vurdering for læring i fag.

Vurdering for læring er et prioritert satsingsområde i norsk skole, med vekt på egen- og hverandrevurdering, tilbake- og framovermelding, underveisvurdering og formativ bruk av summative prøver. Forfatterne viser hvordan en vurderingspraksis i sentrale fag kan baseres på prinsipper fra vurdering for læring og integreres i daglig undervisning. Tema som drøftes er blant annet forholdet me
llom kompetansemål i de enkelte fagene og en formativ vurderingspraksis, konsekvenser av ny vurderingsforskrift og relevante trender i internasjonal vurderingsforskning.
978-82-7634-897-2_medium.jpg

Dette er en fagbok beregnet for l
ærere i grunnskole og videregående skole og lærerstudenter ved den nye grunnskolelærerutdanninga.

Fag som dekkes er:
Norsk skriftlig og muntlig * Engelsk * Fremmedspråk * Samfunnsfag * RLE * Matematikk* Naturfag * Musikk * Mat og helse * Elektrofag * Restaurant- og matfag * Kroppsøving
jeg har skrevet om begrepene innhold, språk og struktur i fremmedspråk.

Vurdering -Nye perspektiver på elev- og lærlingsvurdering


vurdering.jpgVurdering er et viktig pedagogisk verktøy alle lærere må kunne bruke for å fremme elevenes læring. Bokas hensikt er å utvikle leserens kunnskap om vurdering, både teoretisk og praktisk. Vurderingskompetanse er grunnleggende for utvikling av gode vurderingskulturer. Temaer som er tatt opp i boka er blant annet:
  • · Teori om vurdering og vurderingsprinsipper · hensikten bak ulike former for vurdering - valg mellom vurderingsformer
  • · fagdidaktiske og pedagogiske utfordringer for lærere og skoleledere · ideologiske og politiske debatter
Forfatterne reflekterer rundt nye trender, både her hjemme og i utlandet, som kan sees som et resultat av den økende bruken av ekstern vurdering gjennom nasjonale og internasjonale tester, men også som følge av større fokus på læringsfremmende vurdering. Utgivelsesår 2009 ISBN: 9788205391734. Jeg har skrevet et kapittel om vurdering i fremmedspråk generelt (vår 2009)


imageResize.jpg

Å være digital i alle fag

Redaktør Hildegunn Otnes. ISBN 9788215014050 Hildegunn Otnes (red.): Å være digital i alle fag
Jeg har skrevet et kapittel om å være digital i fremmedspråk sammen med Ruth Gruters (vår 2009)
lms.gifSpråk og språkundervisning

Norges største fagtidsskrift for fremmedspråkunder-visning og medlemsblad for LMS. Bladet utkommer fire ganger årlig. Jeg skrev en artikkel om bruk av skriverammer i engelsk der. (høst 2008)

pedlex1.gifElevvurdering En metodebok for lærere
Redaktør: Eli Kari Høihilder. Hvordan vurdere elevene bedre?En metodebok om elevvurdering som gir lærerne konkrete innspill til arbeidet med systematisk og helhetlig vurdering på 1.–10. trinn. Boken er lettlest og viser eksempler på skjema og oversikter som kan brukes som redskap i arbeidet med elevvurderingen. Flere av skjemaene ligger nedlastbare på eget nettsted.Les omtale fra bladet //Utdanning//
Jeg har skrevet om spørsmålstilling som metode. (vår 2009)

Elevvurdering: Metoder for ungdomstrinnet og videregående opplæring
Eli Kari Høihilder (red.) Jeg har skrevet i kapitlet om spørsmålsstilling.

pedlex2.gifDigital kompetanse i grunnskolen
En metodebok for lærere
Redaktør: Malin Saabye. Boken besvarer spørsmål som:
Hva er digital kompetanse? Hvordan erverve seg digital kompetanse? Hva er digitale verktøy?
Hvordan kan digitale verktøy integreres i undervisningen?Hvordan lære elevene kildekritikk?
Boken inneholder tolv konkrete undervisningsopplegg. Jeg har skrevet om fransk (vår 2008) med fokus på bruk av digitale verktøy, knyttet til spesifikke kompetansemål.SBN: 978-82-7841-460-6 kr 116,00


external image 9788251922432.jpg

Språkfag 1og 3. Idéhefter for lærere

av Hæge Hestnes m.fl. Pris: 95,00 kr
Det første heftet innen språkfag inneholder en artikkel om responsskriving av Torlaug Løkensgard Hoel; Per Christian Hestbek skriver om bruk av metatekster; Inger Langseth fokuserer på muntlig opplæring i 2. fremmedspråk; Per Ramberg skriver om språklæring gjennom bruk av illustrasjoner; og Hæge Hestnes tar for seg banning på engelsk. Alle tekstene fokuserer på å utvikle elevenes språk og ordforråd skriftlig og muntlig.
Heftene for språkfag (blå serie) omhandler norsk, engelsk og andre fremmedspråk. Mange av ideene som er nyttige i norskfaget er også nyttige i andre språkfag, og omvendt. Dette kan også bidra til tverrfaglig arbeid mellom fagene. Alle tekstene har som mål å utvikle elevenes språk og ordforråd skriftlig og muntlig, gjennom å lese, skrive og arbeide med språket. Jeg har skrevet om muntlig fransk.
I hefte 3 har jeg skrevet om lesing.

PPU-serien 2007
Langseth, Inger Dagrun.
Planlegging - ei tvangstrøye eller et spennende utgangspunkt for læring i digitale omgivelser. En undersøkelse rundt arbeidsplaner i skolen. PPU serien 2007 s. 37-55

NTNU